Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 maja 2024 r., o sygn. akt: RZ1Z/GU/160/2024 postanowił:

  1. ogłosić upadłość BIAT Sp. z o.o. z/s Rzeszów, nr KRS: 0000638673, nr REGON: 365461178, nr NIP: 8133727917,
  2. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o., nr KRS: 0000828888,
  3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  5. określić, że funkcje sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił Sędzia;
  6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt RZ1Z/GU/160/2024.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres e-mail: biuro@jmrestrukturyzacje.com