Nadzorca układu informuje, że w dniu 06 października 2021 r. ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika GAMAWIND Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) (dalej: post. upr.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) (dalej: Pr. Rest).

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pr. rest w zw. art. 17 ust. 3 pkt 3 post. upr. od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

Wierzytelności objęte układem z mocy prawa nie mogą być zaspokojone z pominięciem przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z art. 17 ust 3 pkt 2 post. upr. z dniem dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu wszczęcie postępowania egzekucyjnego dot. wierzytelności objętej układem z mocy prawa jest niedopuszczalne.