Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r., o sygn. akt XVIII GU 558/20, postanowił:

1. ogłosić upadłość PTR Textiles Sp. z o.o. w Majdanie (adres: ul. Równa 1, 05-642 Wiązowna), nr KRS: 0000759129;

2. oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia;

3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany przez syndyka;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. określić, że funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie;

6. wyznaczyć syndyka w osobie Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie;

7. zatwierdzić warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w rozumieniu art. 55¹ KC na rzecz nabywcy Michała Woźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Michał Woźniak” w miejscowości Pępowo, za cenę 162.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto;

8. określić, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

9. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na adres:

JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice.

Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt XVIII GUp 1/21.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli. Zażalenie należy wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: biuro@jmrestrukturyzacje.com