Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, sygn. akt V GR 10/21, z wniosku Skarabeusz sp. z o.o. o otwarcie postępowania sanacyjnego, postanowił:

I. otworzyć postępowanie sanacyjne w stosunku do: Skarabeusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, NIP 8172172317 , KRS 0000418317, REGON 180837534 ,

II. wyznaczyć Zarządcę w osobie spółki: JANDA MOŻDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., KRS 0000828888,

III. zezwolić Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,

IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie II sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów – podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr.

Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich – w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 24 maja 2021 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 24 maja 2021 r. będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: skarabeusz@jmrestrukturyzacje.com