Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2022 r., o sygn. akt VIII GU 1120/21/S postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika Sowiniec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (KRS: 0000322269, NIP: 6762391396, REGON: 120853304) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kupa 3/13, 31-057 Kraków,
  2. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Janda Mozdżeń Restrukturyzacje spółkę
    z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000828888), której członkami zarządu są doradcy restrukturyzacyjni: Mirosław Mozdżeń (numer licencji 106), Magdalena Janda (numer licencji 1415),
  3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jego biura: ulic  Chłodna 2, 40 – 311 Katowice,
  4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych: 31 – 547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
  5. określić, że funkcje sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił Sędzia,
  6. zatwierdzić warunki sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika w postaci nieruchomości położonych w Krakowie objętych księgami wieczystymi KR1P/00366951/9 oraz KR1P/00492018/9 za łączną cenę 2 503 700 (dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset) złotych oraz nabywcę Janusza Lipińskiego (pesel: 59101502618),
  7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a na postanowienie uwzględniające ten wniosek – dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Zaś w przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Z kolei zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym podlegają opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VIII GUp 213/22/S.