03.

Sąd Restrukturyzacyjny i Upadłościowy

Oferujemy współpracę z Sądem Upadłościowym i Sądem Restrukturyzacyjnym w zakresie pełnienia przez spółkę Janda Mozdżeń Sp. z o.o. funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych.

Nadzorca sądowy, zarządca w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Gwarantujemy, że  nasze zaangażowanie i wiedza przyczyni się do efektywnego za­rzą­dza­nia re­la­cja­mi dłużnika z wie­rzy­cie­la­mi, zmierzającymi do zawarcia układu i sprawnego przeprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych. Sprawowany nadzór nad przedsiębiorstwem dłużnika pozwoli na jego zachowanie i kontynuację działalności gospodarczej. 

Nasza spółka  gwa­ran­tu­je wia­ry­god­ność planów restrukturyzacyjnych, które współtworzą zespoły prawników z naj­lep­szy­mi eko­no­mi­sta­mi i menedżerami. Jesteśmy zaangażowani w  za­pew­nie­nie fi­nan­so­wa­nia ukła­dów, wy­ko­rzy­stu­jąc nasze relacje bi­zne­sowe w sektorze finansowym. Wspieramy również  kadrę menadżerska naszym doświadczeniem i praktyką uzyskaną w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kryzysie.

Syndyk masy upadłości w postępowaniach upadłościowych

Łączymy prawo z ekonomią, znajomością finansów i zarządzania. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić  kompleksową  obsługę postępowań upadłościowych – w tym tych, które niosą za sobą duży stopień skomplikowania w zakresie stanu majątkowego, dochodzonych roszczeń, wysokości wierzytelności. 

Nasz interdyscyplinarny zespół składający  się prawników, finansistów, biegłych sądowych, menedżerów ukierunkowuje swoje działania dla skutecznych i sprawnych działań zmierzających do efektywnego przeprowadzenia postępowań upadłościowych osiągając najważniejsze cele postępowania upadłościowego a to zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu i zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.