Plan restrukturyzacyjny

Klu­czo­wym ele­men­tem każ­de­go po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go jest plan restrukturyzacyjny.

Ten do­ku­ment o cha­rak­te­rze praw­no­-e­ko­no­micz­nym, za­wie­ra cha­rak­te­ry­sty­kę zadłużonego przed­się­bior­stwa, analizę aktualnej sy­tu­acji, opis planowanych działań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych oraz harmonogram ich realizowania.

Solidny plan restrukturyzacyjny nakreśla perspektywę poprawy sytuacji firmy.

Nasze doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wiedza prawno-ekonomiczna czynią nas cennym wsparciem dla zarządu znajdującej się w poważnym kryzysie firmy.

Test prywatnego wierzyciela jest to jeden z podstawowych elementów planu restrukturyzacyjnego. Służy on ocenie czy pomoc udzielona dłużnikowi będzie mogła pochodzić od podmiotu publicznego.

W sytuacji, w której przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc państwa, wspieramy naszych Klientów w pozytywnym przejściu przez proces weryfikacyjny wynikający z Prawa restrukturyzacyjnego.