Magdalena Janda

Prokurent / Doradca restrukturyzacyjny / Radca Prawny
Magdalena Janda

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Prokurent w spółce Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2006 roku obsługuje podmioty gospodarcze i publiczne  we własnej kancelarii prawnej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także w obsłudze prawnej takich postępowań.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie:

  • do­radz­twa w to­ku po­stę­po­wań upa­dło­ścio­wych oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­nych;
  • re­pre­zen­ta­cji Klien­tów przed Są­dem w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych i restrukturyzacyjnych;
  • bie­żą­cej ob­słu­gi podmio­tów go­spo­dar­czych, w tym spół­ek za­gro­żo­nych nie­wy­pła­cal­no­ścią;
  • ne­go­cja­cji z wie­rzy­cie­la­mi w ce­lu za­war­cia ukła­du;
  • przy­go­to­wy­wa­nie opi­nii praw­nych z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, upa­dło­ścio­we­go oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go;
  • bie­żą­ce do­radz­two w to­ku po­stę­po­wań cy­wil­nych, ad­mi­ni­stra­cyj­nych, upa­dło­ścio­wych i restrukturyzacyjnych.

Wpisana na listę radców prawnych pod numerem Rz-511 oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1415.