Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2024 roku, sygn. akt RZ1Z/GR/5/2024, z wniosku GOBART SP. Z O.O. o otwarcie postępowania sanacyjnego, postanowił:

I. otworzyć postępowanie sanacyjne w stosunku do: GOBART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobrowej, NIP 8722344032, KRS 0000327800, REGON 18041369100000,

II. wyznaczyć Zarządcę w osobie spółki: JANDA MOŻDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., KRS 0000828888,

III. zezwolić Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,

IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie II sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów – podając jako podstawę art. 3 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 215/848 z dnia 20 maja 2015 r.

Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich – w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: biuro@jmrestrukturyzacje.com