Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 września 2021 r., o sygn. akt: V GU 294/20 postanowił:

  1. ogłosić upadłość Korczowa Dolina Sp. z o.o. z/s w Młynach, nr KRS: 0000303177, nr REGON: 141380542, nr NIP: 5213490060,
  2. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o., nr KRS: 0000828888,
  3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres: Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  5. określić, że funkcje sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił Sędzia;
  6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 435/21.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres e-mail: korczowadolina@jmrestrukturyzacje.com

Najemcy Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: najemkorczowa@jmrestrukturyzacje.com