Patrycja Wnuk

Doradca restrukturyzacyjny / Radca Prawny
Patrycja Wnuk

Doradca restrukturyzacyjny, Radca prawny.

Od 2008 r. członek zarządu oraz radca prawny w spółce PUGIB -BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz w kilku innych spółkach o profilu górniczym działających na rzecz KGHM Polska Miedź SA.

Od 7 lat prowadzi własną kancelarię prawną, której działalność ukierunkowana jest na obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Po uzyskaniu w 2014 r. licencji syndyka pełniła funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego oraz syndyka w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami upadłościowymi. Pełni również funkcję kuratora Częstochowskiego Klubu motocyklowego „Włókniarz” SA  w upadłości.        

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie:

  • wykonywania czynności tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
  • wykonywania czynności syndyka w postępowaniach upadłościowych;
  • wykonywania czynności nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym; 
  • analizy sytuacji podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych pod względem istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości;
  • sporządzania wnio­sków o ogło­sze­nie upa­dło­ści, zgło­szeń wie­rzy­tel­no­ści, sprze­ci­wów do li­sty wie­rzy­tel­no­ści, za­rzu­tów prze­ciw­ko pla­nom po­dzia­łu w po­stę­po­wa­niach  upa­dło­ściowych;
  • do­­ra­dz­twa w sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw;
  • ne­go­cja­cji z wie­rzy­cie­la­mi w ce­lu za­war­cia ukła­du.           

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. W 2014 roku ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem OP-C-625/2011 oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 806.